Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ARRANGEMENTEN EN EVENEMENTEN VAN DIEREN ONTDEKPARK

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Van Dieren Ontdekpark (hierna: VDO): de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van VDO


Artikel 2. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte, overeenkomst en aanbieding tussen VDO en een opdrachtgever waarop VDO deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door VDO gemaakte offertes zijn vrijblijvend; deze zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Prijzen voor het verzorgen van catering worden berekend aan de hand van het aantal door de opdrachtgever opgegeven personen. Het definitieve aantal personen dient tenminste 5 werkdagen voor het plaatsvinden van het evenement te worden doorgegeven. Hiervoor gelden de in artikel 5 neergelegde betalingscondities. Indien bij de opdracht geen voorbehoud voor het aantal deelnemers is gemaakt wordt meerverbruik achteraf op nacalculatiebasis aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de verplichting tot opgave van het aantal deelnemers, is VDO gerechtigd de prijs naar het voorlopig opgegeven aantal deelnemers te berekenen.
 3. De hoofdfunctie van VDO en de locatie is onderwijs. Onderwijsactiviteiten hebben altijd prioriteit boven arrangementen, waardoor bijvoorbeeld een wijziging in locatie van de activiteit binnen de onderwijsinstelling mogelijk is. Indien dit van toepassing is wordt hierover gecommuniceerd.
 4. Wijzigingen van opstellingen in ruimtes en gebruik materialen is altijd in overleg met personeel van VDO.

 

Artikel 4. Vertraging

 1. Indien opdrachtgever niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, bijvoorbeeld bij het buffet, dan worden extra gemaakte kosten door VDO aan opdrachtgever doorberekend.
 2. De door opdrachtgever veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) de afspraken tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor opdrachtgever.

 

Artikel 5. Betaling

 1. De betaling van het arrangement dient te geschieden per bank betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, zoals weergegeven op de factuur.
 2. Indien de betaling niet tijdig geschiedt, heeft VDO het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met voorbehoud van alle rechten van VDO.
 3. Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 6. Annulering door opdrachtgever

 1. Wijzigingen met betrekking tot het aantal deelnemers worden geaccepteerd tot uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang.
 2. Bij annulering binnen 5 werkdagen voorafgaande voor de leveringsdatum is opdrachtgever 100% van de totaalprijs verplicht te betalen. Bij annulering binnen 6 tot 10 werkdagen voorafgaande voor de leveringsdatum is opdrachtgever 25% van de totaalprijs verplicht te betalen.
 3. Annulering kan uitsluitend per e-mail.

 

Artikel 7. Annuleringen door VDO

 1. VDO is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door VDO zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Zo mogelijk biedt VDO onder dezelfde voorwaarden aan de opdrachtgever (een) vervangende mogelijkheden aan op een ander moment.
 2. In het geval bedoeld in lid 1 heeft de opdrachtgever het recht het door VDO geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan VDO kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor door opdrachtgever en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade aan eigendommen van VDO, medewerkers of derden.
 2. VDO heeft het recht door haar geconstateerde schade aan en in gehuurde ruimte(s) evenals de aanwezige inventaris te laten herstellen op kosten van de opdrachtgever, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de desbetreffende ruimte(s) door opdrachtgever dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.
 3. VDO behoudt zich het recht voor om, bij evenementen waarbij meer dan 200 personen aanwezig zijn tijdens de activiteit en er een verhoogd risico is op schade, de tegenpartij te vragen om een polis van de aansprakelijkheidsverzekering te overleggen.
 4. Aanwijzingen van medewerkers van VDO dienen opgevolgd te worden.

 

Artikel 9. Klachten

 1. Eventuele klachten over de geleverde diensten en producten, dienen direct op de dag van het evenement gemeld te worden.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de geschillen commissie.
 3. Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan aan de andere partij schriftelijke mededeling doet.

 

Versie nummer 2021.12.1

Laatste nieuws

Bouw mee aan de konijnen experience
Lees meer
RIF subsidie toekenning stap vooruit in doorontwikkeling Van Dieren Ontdekpark
Lees meer
Arjan Postma gaat samenwerking aan met Aeres MBO Barneveld
Lees meer