Privacyverklaring

Graag informeert het Van Dieren Ontdekpark (hierna: VDO) je over haar privacybeleid met betrekking tot het verwerken van gegevens op haar website en andere onlinekanalen.

Privacyverklaring
VDO gebruikt alleen de persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor deze gegevens zijn gegeven. De grondslag van verwerking van persoonsgegevens is ofwel jouw toestemming ofwel noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst.

VDO verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. VDO neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot persoonsgegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Persoonsgegevens die door Van Dieren Ontdekpark worden verwerkt
VDO vraagt alleen gegevens op die voor het proces noodzakelijk zijn. Voor particulieren betreffen dit de gegevens die ingevuld worden op sites.

Voor bedrijven betreffen dit naast bedrijfsinformatie de gegevens van contactperso(o)n(en) zoals naam, achternaam, (zakelijk) e-mailadres, (zakelijk) telefoonnummer.

Bewaartermijnen
VDO bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het hierboven genoemde doeleinde waarvoor WHF de gegevens verzameld en verwerkt. De organisatie hanteert daartoe de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

Particulieren: 1 jaar
Contactpersonen van bedrijven (deelnemers, sponsors): 7 jaar
Alle genoemde termijnen gerekend vanaf 1 juni 2021.

Delen van persoonsgegevens met derden
Indien noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting (bijvoorbeeld bedrijfsbeveiligingsmaatregelen, ISPS-code) deelt VDO persoonsgegevens met derden. In dat geval wordt met die derden een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin wordt vastgelegd dat de persoonsgegevens ook door die verwerkers conform geldende wet- en regelgeving worden verwerkt en beveiligd.

Wijziging privacyverklaring
VDO behoudt zich het recht voor om haar privacyverklaring en privacybeleid aan te passen aan geldende wet- en regelgeving. Op vandierenontdekpark.nl vind je steeds onze meest recente versie.

Mocht je vragen hebben over de privacyverklaring en/of het privacybeleid, een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens, tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens willen doen, kun je contact opnemen met het Van Dieren Ontdekpark, e-mail a.j.goor@aeres.nl.