Disclaimer

De informatie op vandierenontdekpark.nl komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van het Van Dieren Ontdekpark (hierna: VDO). VDO besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van vandierenontdekpark.nl, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen en correcties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Het Van Dieren Ontdekpark aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website of de daar aangeboden diensten.

Het Van Dieren Ontdekpark, haar bestuurders en directeur aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website vermelde gegevens en zijn voorts in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie of diensten.

Op verschillende plaatsen op vandierenontedekpark.nl kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites, die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Verwijzingen naar websites, die niet door VDO worden onderhouden, zijn louter ter informatie van (‘ter informatie voor’ lijkt mij) de bezoeker opgenomen. Hoewel VDO uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door VDO worden onderhouden wordt afgewezen.

Verwijzing op de website naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.